Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Springkussenshop.nl

Hierin zijn opgenomen de bepalingen en regels waarmee Springkussenshop.nl werkt.

Bedrijfsnaam: Springkussenshop.nl Contactpersoon: Quinten Allaart
Adres hoofdvestiging: Dorpsplein 13, 4507 BH Schoondijke
Telefoon: +31(0)641536280

info@Springkussenshop.nl | www.Springkussenshop.nl

KVK nummer: 63288990 | BTW nummer: NL218436853B01

Bij de verhuur van spring- en spelkussens en andere attracties of attributen werkt Springkussenshop.nl onder de handelsnaam Springkussenshop.nl.

Artikel 1: Toepasselijkheid
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen, diensten en overige prestaties waartoe Springkussenshop.nl zich bij overeenkomst verbonden heeft alsmede op aanbiedingen tot het aangaan van zulke overeenkomsten.
1.2 Onder wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden verstaan: degene, die een overeenkomst met Springkussenshop.nl aangaat tot het huren van speeltoestellen, automaten, behendigheidsspelen en andere aanverwante artikelen, alsmede degene, die met Springkussenshop.nl omtrent zulk een overeenkomst onderhandelt, overlegt of correspondeert.
1.3 Van deze algemene voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien Springkussenshop.nl dit nadrukkelijk schriftelijk vermeld.
1.4 Afwijkende algemene voorwaarden, zoals inkoopvoorwaarden van wederpartijen, zullen, voorzover zij niet in overeenstemming zijn met deze algemene voorwaarden, slechts toepasselijk zijn, indien Springkussenshop.nl hiermede schriftelijk akkoord is gegaan.
1.5 Deze algemene voorwaarden hebben tevens betrekking op het personeel en hulpkrachten van Springkussenshop.nl, die bij de uitvoering van de overeenkomst werkzaam zijn, door wie Springkussenshop.nl de overeenkomst geheel of gedeeltelijk laat uitvoeren.
1.6 De wederpartij aanvaardt de toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden ook en onvoorwaardelijk voor alle toekomstige overeenkomsten en aanbiedingen tot overeenkomsten.

Artikel 2: Tot stand komen van overeenkomsten
2.1 Alle offertes (waaronder zijn te verstaan aanbiedingen van Springkussenshop.nl tot het aangaan van een overeenkomst) zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor de aanvaarding wordt gesteld.
2.2 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting en exclusief bezorgkosten, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Alle gehuurde materialen en speeltoestellen worden door Springkussenshop.nl bezorgd tegen doorberekening van de bezorgkosten. De bezorgkosten bedragen € 0,50 per gereden kilometer te rekenen vanaf Schoondijke, zulks met een minimum van € 5,00. Uitzondering zijn bezorgingen binnen Gemeente Sluis, deze zijn gratis.
2.3 Afmetingen en dergelijke gegevens in offertes en/of website weergegeven dienen dusdanig te worden gelezen dat de wederpartij rekening moet houden met kleine afwijkingen, die de grenzen van het normale niet te buiten gaan. Afwijkingen van de gehuurde zaken van de afbeeldingen, maten, beschrijvingen, tekeningen in de door Springkussenshop.nl verzonden bescheiden en/of op website weergegeven informatie, geven nimmer grond tot reclamatie.
2.4 Prijzen in offertes en overeenkomsten zijn gebaseerd op de relevante omstandigheden en gegevens (met name de kosten van lonen en materialen), zoals die golden c.q. aan Springkussenshop.nl bekend waren ten tijde van het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst. Springkussenshop.nl is gerechtigd aangeboden of overeengekomen prijzen naar redelijkheid en billijkheid te wijzigen, indien in die omstandigheden of gegevens na het uitbrengen van de offerte c.q. het aangaan van de overeenkomst, maar vóór de uitvoering van de overeenkomst wijziging komt. Indien de prijswijziging plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, heeft de wederpartij het recht de overeenkomst te ontbinden.
2.5 Een overeenkomst wordt geacht slechts dan tot stand te zijn gekomen, indien Springkussenshop.nl een opdracht per mail of schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 3: Verhuur van materialen en/of speeltoestellen
3.1 De bepalingen van dit artikel zijn toepasselijk, indien Springkussenshop.nl zich verbindt tot het verhuren van materialen en/of speeltoestellen.
3.2 Springkussenshop.nl draagt zorg voor het vervoer van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen, welk vervoer geschiedt voor risico van Springkussenshop.nl. Boven de overeengekomen huurprijs wordt een afzonderlijke vergoeding ter zake van het vervoer (de in artikel 2.1 genoemde bezorgkosten) in rekening gebracht.
3.3 De wederpartij draagt zorg, dat de plaats waarin Springkussenshop.nl de gehuurde materialen en/of speeltoestellen dient af te leveren of op te halen op de met Springkussenshop.nl overeengekomen tijden voor Springkussenshop.nl toegankelijk is, dat er voldoende parkeermogelijkheid voor de transportmiddelen is en dat Springkussenshop.nl eventuele werkzaamheden kan verrichten op het door haar geplande tijdstip en op de door haar meest efficiënt geachte wijze. De wederpartij vrijwaart Springkussenshop.nl voor aanspraken van derden die het gevolg zijn van het niet voldoen aan de in de vorige volzin bedoelde verplichting.
3.4 De wederpartij dient voor eigen rekening en risico zorg te dragen voor de noodzakelijke aansluitmogelijkheden voor elektrische machines (220 Volt en minimaal 16 Ampère) voor de uitvoering van het gehuurde benodigde energie binnen een straal van 20 meter van de attractie.
3.5 De wederpartij draagt zorg dat ten tijde van de aflevering en het ophalen van de materialen en/ of speeltoestellen minimaal 1 persoon ter plaatse aanwezig is, die kan helpen bij het plaatsen en afbreken van het gehuurde object.
3.6 De wederpartij zal aan Springkussenshop.nl de extra kosten verschuldigd zijn welke voor Springkussenshop.nl ontstaan doordat niet, niet tijdig of niet geheel is voldaan aan het bepaalde in 3.3, 3.4 of 3.5. In geval van het niet aanwezig zijn van 1 persoon ter plaatse bij het afleveren en/of het ophalen wordt een meerprijs in rekening gebracht van € 25,‐‐ per bezoek. Voor ieder kwartier van oponthoud als gevolg van een omstandigheid als vermeld in artikel 3.3. en 3.4 zal € 10,‐‐ in rekening worden gebracht. Indien niet, niet tijdig of niet geheel voldaan is aan het bepaalde in 3.3, 3.4 of 3.5 behoudt Springkussenshop.nl zich het recht voor de overeenkomst eenzijdig op te zeggen, onverminderd haar recht op schadevergoeding.
3.7 Onder een huurdag wordt verstaan een huurtermijn die ingaat op de dag van verhuring, welke is aangegeven op de bevestiging, om 9.00 uur ’s‐ochtends en afloopt om 21.00 uur ’s avonds, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bij langer gebruik van het gehuurde dan overeengekomen, gaat de huur automatisch door en blijven op de bepalingen van de huurovereenkomsten deze voorwaarden van kracht.
3.8 De wederpartij heeft (tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen) niet het recht gehuurde materialen en/of speeltoestellen wederom te verhuren of anderszins in gebruik aan derden af te staan.
3.9 De wederpartij is aansprakelijk voor schade als gevolg van tenietgaan, vermissing of beschadiging van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen. De wederpartij is verplicht zich bij het in ontvangst nemen van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen te overtuigen van het juiste aantal en de juiste hoedanigheid van de gehuurde materialen en/of speeltoestellen. Van eventuele gebreken dient de wederpartij bij ontvangst melding te maken. Bij gebreke hiervan zal Springkussenshop.nl geacht worden de juiste materialen en/of speeltoestellen in de overeengekomen aantallen en in zuivere en onbeschadigde staat te hebben verhuurd. In geval van tenietgaan, vermissing of beschadiging van gehuurde materialen en/of speeltoestellen dient de wederpartij aan Springkussenshop.nl de kosten van herstel of vervanging van deze materialen en/of speeltoestellen door nieuwe materialen en/of speeltoestellen te vergoeden. De te betalen vergoeding ter vervanging van de gehuurde materialen geschiedt tegen nieuwwaarde, onverminderd de verplichting van de wederpartij tot vergoeding van alle overige schade, waaronder winstderving, kosten en interesten.
3.10 De wederpartij zal de gehuurde materialen en/of speeltoestellen slechts gebruiken overeenkomstig hun normale bestemming en het gehuurde na afloop van de huurtermijn teruggeven in de staat waarin de wederpartij het gehuurde bij aanvang van de huur heeft ontvangen. De wederpartij zal zich tevens houden aan de op de achterzijde van de opdrachtbevestiging vermelde gebruiksvoorschriften. De wederpartij is tegenover Springkussenshop.nl aansprakelijk voor schade aan de gehuurde materialen en/of speeltoestellen ontstaan door elk ander gebruik of door onzorgvuldig gebruik van de gehuurde materialen. De wederpartij vrijwaart Springkussenshop.nl voor aanspraken van derden wegens elk ander gebruik van de gehuurde materialen of wegens onzorgvuldig gebruik.
3.11 Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de huurder bij gebruik van het gehuurde zelf voor permanent toezicht door een persoon van 18 jaar of ouder zorgdraagt. De veiligheid is een zaak van de huurder zelf.
3.12 Springkussenshop.nl is gerechtigd een overeenkomst als bedoeld in dit artikel niet, niet verder of slechts gedeeltelijk uit te voeren, indien de weersomstandigheden of weersverwachtingen naar haar oordeel dusdanig zijn, dat beschadiging van materialen en/of speeltoestellen van Springkussenshop.nl te vrezen valt. In dit geval is Springkussenshop.nl niet tot enige schadevergoeding gehouden en zal de wederpartij de huurprijs niet c.q. slechts naar evenredigheid van het uitgevoerde gedeelte van de overeenkomst verschuldigd zijn.

Artikel 4: Waarborgsom
4.1 De huurder is verplicht om, voordat het gehuurde door hem in ontvangst wordt genomen, aan Springkussenshop.nl een waarborgsom te overhandigen.
4.2 De waarborgsom wordt vastgesteld in evenredigheid met de opgegeven huurperiode en bedraagt €100,‐ per dag. Indien huurder verlenging van de huurovereenkomst wenst, dient huurder uiterlijk op de dag van de verlenging een nieuwe waarborgsom te storten. Indien huurder een waarborgsom niet tijdig betaalt, kan Springkussenshop.nl de huurovereenkomst eenzijdig beëindigen, onverminderd de aanspraak op de overeengekomen huurbedragen en onverminderd het recht op schadevergoeding.
4.3 De waarborgsom mag door de huurder niet worden beschouwd als een vooruitbetaling op de verschuldigde huursom. Bij het einde van de huurovereenkomst kan Springkussenshop.nl de door de huurder verschuldigde bedragen compenseren met de waarborgsom. De waarborgsom wordt aan de huurder geretourneerd indien vaststaat dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.

Artikel 5: Annulering
5.1 Een overeenkomst als in 1.2 bedoeld kan door de wederpartij steeds worden geannuleerd. Annulering dient steeds schriftelijk te geschieden en heeft de hieronder omschreven gevolgen.
5.2 Indien een annulering geschiedt binnen 30 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Springkussenshop.nl 20% van de huursom te vergoeden.
5.3 Indien de annulering geschiedt binnen 14 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Springkussenshop.nl 50% van de huursom te vergoeden.
5.4 Indien de annulering geschiedt binnen 7 dagen voor de (eerste) dag waarop de overeenkomst zou worden uitgevoerd, zal de wederpartij gehouden zijn aan Springkussenshop.nl 100% van de huursom te vergoeden.

Artikel 6: Aansprakelijkheid
6.1 Alle aansprakelijkheid voor schade als gevolg van het gebrekkig, niet tijdig of onvolledig uitvoeren van een overeenkomst als bedoeld in 1.2 is uitgesloten, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Springkussenshop.nl.
6.2 De wederpartij vrijwaart Springkussenshop.nl voor claims van derden ten gevolge van schade als in 6.1 bedoeld.
6.3 De uitsluiting van aansprakelijkheid als in 6.1 bedoeld geldt niet indien en voor zover Springkussenshop.nl het risico van aansprakelijkheid verzekerd heeft en deze verzekering in het betreffende geval daadwerkelijk tot uitkering komt.

Artikel 7: Overmacht
7.1 Indien Springkussenshop.nl door overmacht niet in staat is tijdig, geheel, juist en deugdelijk te leveren, heeft Springkussenshop.nl het recht om de overeenkomst te beëindigen, dan wel om onder naar redelijkheid en billijkheid aangepaste voorwaarden te leveren, een en ander zonder dat Springkussenshop.nl gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
7.2 Van overmacht aan de zijde van Springkussenshop.nl is sprake, indien Springkussenshop.nl na het sluiten van de overeenkomst verhinderd wordt aan haar verplichtingen uit deze overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen bijvoorbeeld ten gevolge van oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, niet bereikbaarheid van bepaalde gebieden, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in‐ en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie en arbeidsongeschiktheid, alles zowel in het bedrijf van Springkussenshop.nl als bij derden, van wie Springkussenshop.nl de benodigde materialen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts door alle overige oorzaken, buiten de schuld van Springkussenshop.nl ontstaan.

Artikel 8: Klachten
8.1 Klachten kunnen slechts geldend worden gemaakt, indien zij onmiddellijk mondeling worden gemeld en vervolgens schriftelijk worden ingediend binnen 8 dagen na ontvangst en ingebruikneming van het gehuurde. Bij gebreke hiervan heeft Springkussenshop.nl het recht de klacht naast zich neer te leggen.
8.2 Geringe, in de branche toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afwerking en dergelijke kunnen geen grond voor klachten opleveren.
8.3 Klachten geven aan de wederpartij niet het recht tot opschorting van betalingsverplichtingen en andere verplichtingen.

Artikel 9: Betaling
9.1 Betaling zal steeds plaats dienen te vinden contant of bij vooruitbetaling, zulks afhankelijk van de keuze van de wederpartij als blijkende uit de opdrachtbevestiging, tenzij tussen partijen uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
9.2 Indien de wederpartij niet contant bij de aflevering dan wel voorafgaand aan de aflevering betaalt, zal hij geacht worden van rechtswege in verzuim te zijn zonder dat enige sommatie of ingebrekestelling vereist is.
9.3 Vanaf dat moment zullen de contractuele rente, gelijk als bedoeld in artikel 6:119 van het Burgerlijk Wetboek vermeerderd met twee procentpunten, alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten gemaakt teneinde de nakoming, ontbinding en/of schadevergoeding te vorderen, voor rekening van de wederpartij zijn, behoudens voor zover Springkussenshop.nl door onherroepelijke rechterlijke uitspraak te dier zake in het ongelijk is gesteld.
9.4 De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van het verschuldigde bedrag, met een minimum van € 250,‐‐.
9.5 Springkussenshop.nl is steeds gerechtigd onbeperkte verrekening toe te passen.

Artikel 10: Ontbinding
10.1 In geval van niet tijdige betaling van voor invordering vatbare bedragen, onderbreking van betaling, aanvraag van surséance van betaling, aanvraag van faillissement, of ondercuratelestelling van de wederpartij of bij liquidatie van de onderneming van de wederpartij zal Springkussenshop.nl gerechtigd zijn om de overeenkomst alsmede andere nog onuitgevoerde overeenkomsten tussen Springkussenshop.nl en de wederpartij te ontbinden en schadevergoeding te vorderen.
10.2 De wederpartij doet afstand van haar beroep op ontbinding van de overeenkomst op grond van het bepaalde in de artikelen 6:265 en volgende van het Burgerlijk Wetboek.

Artikel 11: Mededelingsplicht
11.1 De wederpartij dient Springkussenshop.nl onverwijld in te lichten indien beslag gelegd wordt dan wel dreigt te worden gelegd op het gehuurde of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Springkussenshop.nl dreigen te worden geschaad. Het vorenstaande is tevens van toepassing in geval van faillissement van de wederpartij, indien wederpartij surséance van betaling aanvraagt of anderszins heeft opgehouden te betalen.
11.2 Wederpartij garandeert dat hij, indien zich een situatie als omschreven in het vorige lid van dit artikel voordoet, de beslag leggende deurwaarder, de bewindvoerder dan wel de curator onverwijld inzage geeft in de tussen de wederpartij en Springkussenshop.nl gesloten huurovereenkomst.

Artikel 12: Wijzigingen
12.1 Springkussenshop.nl is steeds bevoegd deze algemene voorwaarden te wijzigen.
12.2 Indien een wederpartij tijdig en gemotiveerd te kennen geeft met de wijziging van de algemene voorwaarden niet in te stemmen, zullen op de verhouding tussen hem en Springkussenshop.nl die voorwaarden van toepassing blijven, die voor de wijziging van de algemene voorwaarden van toepassing waren.

Artikel 13: Domicilie
13.1 Partijen kiezen ter zake van de uitvoering van de overeenkomst woonplaats te Schoondijke.
13.2 De aldaar bevoegde rechter zal bij uitsluiting van ieder ander kennis nemen van eventuele geschillen, behoudens de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter op grond van het bepaalde in artikel 108 Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering.

Artikel 14: Toepasselijk recht
14.1 Het Nederlands recht is bij uitsluiting van ieder ander rechtsstelsel van toepassing op alle aangelegenheden de overeenkomst of de uitvoering van de overeenkomst betreffende.

Artikel 15: Consumenten
15.1 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zullen de bepalingen als vervat in 3.3 (laatste volzin), 3.10 (laatste volzin), 6.1, 7.1, 8.3, 13.1 en 15.2 niet van toepassing zijn.
15.3 Indien de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, zal de wederpartij gerechtigd zijn om de overeenkomst te ontbinden, indien Springkussenshop.nl gebruik maakt van haar bevoegdheden als bedoeld in 2.4 en 7.1.

Opgesteld door Springkussenshop.nl d.d. 10-05-2021, Dorpsplein 13 te Schoondijke.